Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź

Właściwość terytorialna

Wybór komornika

Zgodnie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ze zm. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego, z zastrzeżeniem ust.5, który stanowi iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, wybierając komornika, który nie jest właściwy miejscowo załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.”

Rewir

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie tj.:

-Miasto Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk;

-gminę Jastków: Barak, Dąbrowica, Dębówka, , Józefów-Pociecha, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Płouszowice, Płouszowice-Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Sługocin, Smugi, Sieprawki, Snopków, Tomaszowice, Tomaszowice-Kolonia, Wysokie

-gminę Konopnica: Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie ,Radawczyk, Skubicha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź w związku z brakiem zaległości jest właściwy do prowadzenia postępowań na terenie całego kraju.